Persoonsgegevensbeleid

De Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (interprofessionele raad van de Bordeauxwijnen) is een instelling die is opgericht bij de wet van 18 augustus 1948 als gewijzigd bij decreet 2016-915 van 4 juli 2016. Eén van de activiteiten van de CIVB is het runnen van de École des Vins de Bordeaux.

Om de EVB en de diversiteit van de Bordeauxwijnen te promoten heeft de CIVB een website in het leven geroepen die toegankelijk is voor iedereen via het internetadres www.ecoleduvindebordeaux.com waar (i) geïnteresseerden zich kunnen opgeven voor cursussen van partners van de EVB, (ii) geïnteresseerden in contact kunnen worden gebracht met erkende cursusleiders om zich op te geven voor hun cursussen en (iii) producten kunnen worden gekocht die verband houden met de EVB en Bordeauxwijnen. 

Dit document is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de CIVB in het kader van diens activiteiten. 

Wij hechten het grootste belang en besteden de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken.

1 DEFINITIES EN GEBRUITKE TERMEN

In deze sectie wordt een definitie gegeven van de termen die het meest gebruikt worden in het persoonsgegevensbeleid. 

 •  “CIVB” (“wij”, “ons”, “onze”): duidt de Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, de exploitant van de Site, aan.
 • Bestelling”: duidt de aankoop van een Product of cadeaubonnen door een Gebruiker of de aankoop van een Cursus door een Lid aan. 
 • Account”: duidt de digitale ruimte aan die persoonlijk is toegekend aan een Gebruiker op de Site.
 •  “EVB”: duidt de Ecole du Vin de Bordeaux (Wijnschool van Bordeaux) aan. 
 • Cursusleider”: duidt de zelfstandige aan die op wettige wijze beroep uitoefent in Frankrijk of daarbuiten, gekwalificeerd is door de Site of anderszins en via de Site één of meerdere Cursussen aan de Leden aanbiedt.
 • Cursus”: verwijst zowel naar de EVB-Cursussen als naar de Derde Cursussen die aangeboden worden op de Site en waarvoor Leden zich kunnen opgeven.
 • EVB-Cursus”: duidt een Cursus aan die gegeven wordt door een Cursusleider die optreedt uit naam en voor rekening van de EVB, waarvoor Leden zich kunnen opgeven. 
 • Derde Cursus”: duidt een Cursus aan die gegeven wordt door een Cursusleider uit eigen naam, via de Site, waarvoor Leden zich kunnen opgeven. 
 • Levering”: duidt de verzending aan van een Product naar het Lid of van de cadeaubon naar het Lid.
 • Lid”: duidt iedere persoon aan die een eigen Account heeft aangemaakt om zich op te geven voor een Cursus, een product te kopen of gebruik te maken van andere door de CIVB geboden diensten. 
 • Product”: duidt, in voorkomend geval, de artikelen aan die de Bordeauxwijnen en hun diversiteit promoten en verkrijgbaar zijn op de Site, alsmede de artikelen die te koop zijn in de speciaal voor de Cursusleiders toegankelijke E-shop. 
 •  Regelgeving”: verwijst naar Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”) en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden.
 •  Site”: duidt de website www.ecoleduvindebordeaux.com en al zijn subdomeinen aan. 
 • Gebruiker”: duidt een Lid of een Cursusleider aan. 

Wat betreft de termen m.b.t. de regels over persoonsgegevens geldt dat deze termen moeten worden opgevat in de zin die hieraan is gegeven in de Regelgeving. Zo moet onder een persoonsgegeven verstaan worden elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Als u meer wenst te weten over de termen op het gebied van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de woordenlijst die is uitgewerkt door de CNIL en ingezien kan worden op diens website op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/glossaire

Via het volgende adres heeft u toegang tot de AVG: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

2 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De CIVB is de verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens die op de Site verwerkt worden. 

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de CIVB op het volgende adres: dpo@vins-bordeaux.fr 

Wij zetten ons in om u binnen een redelijke termijn te antwoorden.

3 VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De meeste door de CIVB verzamelde persoonsgegevens worden verzameld tijdens gebruik van de Site. Zo moeten bijvoorbeeld Leden gegevens over hun identiteit opgeven om een Account te kunnen aanmaken en moeten Cursusleiders informatie geven over hun beroepservaring om hun Account te kunnen aanmaken. 

Wij kunnen ook “cookies” en andere tracers verzamelen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons beleid voor cookiesbeheer, ter inzage op het volgende adres: www.bordeaux.com/be-nl/Bordeaux-Cookiebeleid

De CIVB verzamelt direct of indirect de volgende persoonsgegevens.

3.1 Wat betreft de Leden

 • Operationele gegevens – interactie van de Leden met de CIVB, in het bijzonder de klantenservice per chat, e-mail, telefoon, reviews na afloop van de Cursussen.
 • Identiteits- en identificatiegegevens – aanspreekvorm, naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, status (particulier of zakelijk), wachtwoord, IP-adres, bedrijfsnaam (optioneel)
 • Contactgegevens – postadres, telefoonnummer.
 • Betalingsgegevens – bankpasnummers.
 • Gedragsgegevens – bezochte pagina’s op de Site, gebruikte randapparatuur, gebruikte browser, interesses. 

3.2 Wat betreft de Cursusleiders

 • Gedragsgegevens – bezochte pagina’s op de Site, gebruikte randapparatuur, gebruikte browser, interesses.
 • Identiteits- en identificatiegegevens – aanspreekvorm, naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, wachtwoord, profielfoto, IP-adres.
 • Contactgegevens – persoonlijk postadres en/of postadres van het hoofdkantoor, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Zakelijke identificatiegegevens – naam van de vennootschap van de Cursusleider, SIREN-nummer, intracommunautair btw-nummer, zakelijke website van de Cursusleider, vroegere ervaringen, rol in de vennootschap van de Cursusleider, datum waarop de Cursusleider bij de vennootschap is komen werken, beschrijving van de vennootschap van de Cursusleider.
 • Gegevens m.b.t. de sociale media van de Cursusleider – Facebookprofiel, LinkedInprofiel, Instagramprofiel of andere door de Cursusleider opgegeven profielen. 
 • Gegevens betreffende de competenties van de Cursusleider – gesproken talen, kennisniveau van de talen, diploma’s, ervaring op het gebied van oenologische opleiding, banden met beroepsorganisaties. 
 • Betalingsgegevens – bankpas, IBAN. 

4 DE DOOR ONS VERRICHTE VERWERKINGEN, HET DOEL HIERVAB EN HUN RECHTSGROND

Onderstaande tabel specificeert de verschillende gegevensverwerkingen van de CIVB, het doel ervan en hun rechtsgrond alsmede de gegevenscategorieën die specifiek horen bij de verschillende verwerkingen. 

Het doel van de verwerkingen wordt bepaald door de CIVB. Het betreft de specifieke reden waarom wij de desbetreffende gegevens verwerken. 

Daarentegen zijn de rechtsgronden beperkend opgesomd in de AVG (in artikel 6). Wij geven hieronder nader aan op welke rechtsgrond elk van de verwerkingen berust.

Verwerkingen

Doel(en)

Gegevenscategorieën

Rechtsgrond

Aanmaak van een Account door een Lid

Het Lid in staat te stellen de Site te gebruiken

 • Identiteits- en identificatiegegevens

 • Contactgegevens

Uitvoering van een overeenkomst: de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de EVB (“AGV Leden”)

Aanmaak van een Account door een Cursusleider

Een Cursusleider in staat stellen zich in te schrijven op de Site om voor eigen rekening of voor rekening van de CIVB Cursussen te geven

 • Identiteits- en identificatiegegevens

 • Contactgegevens

 • Zakelijke identificatiegegevens

 • Gegevens betreffende de sociale media van de Cursusleider

 • Gegevens betreffende de competenties van de Cursusleider

 • Betalingsgegevens

Uitvoering van een overeenkomst: de kaderovereenkomst voor dienstverlening (“Kaderovereenkomst Cursusleider”) en de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de site van de EVB voor cursusleiders (“AGV Cursusleiders”)

Uitvoering en beheer van Bestellingen

De Gebruikers in staat stellen Producten te kopen 
De CIVB in staat stellen Leveringen te verrichten, de follow-up van de Bestellingen, geretourneerde Producten en terugbetalingen te verzorgen

 • Identiteits- en identificatiegegevens

 • Contactgegevens

 • Betalingsgegevens

Uitvoering van een overeenkomst: de AGV Leden of de AGV Cursusleiders

Een Lid en een Cursusleider met elkaar in contact brengen

Het Lid in staat stellen zich op te geven voor een Derde Cursus
De Cursusleider in staat stellen de Derde Cursus te geven die besteld is door het Lid

 • Identiteits- en identificatiegegevens

 • Contactgegevens

 • Zakelijke identificatiegegevens van de Cursusleider

Uitvoering van een overeenkomst: de AGV Leden, de AGV Cursusleiders en de Kaderovereenkomst Cursusleider

Beheer van de relatie met de Gebruikers

De CIVB in staat stellen klantenservice te verlenen aan de Leden en een systeem voor onlinereviews op te zetten
De CIVB in staat stellen de relatie met de Cursusleiders te beheren

 • Identiteits- en identificatiegegevens

 • Contactgegevens

 • Betalingsgegevens

 • Operationele gegevens

Gerechtvaardigd belang van de CIVB om de producten en dienstverlening te verbeteren en de Gebruikers tevreden te stellen

Klantenwerving en marketing voor de Leden

De CIVB in staat stellen promotieaanbiedingen te doen zoals kortingen of quizzen (per e-mail, per mobiele kennisgeving, op de sociale media, op andere websites of andere dragers), quizzen te organiseren

 • Identiteits- en identificatiegegevens

 • Gedragsgegevens

Gerechtvaardigd belang van de CIVB om zijn producten te promoten bij de Leden

Het bijhouden van statistieken, het verrichten van analyses, het selecteren en segmenteren van de Gebruikers

De CIVB in staat stellen een gerichtere en relevantere promotionele communicatie te verrichten

 • Données d’identité et d’identification

 • Données comportementales

Gerechtvaardigd belang van de CIVB om zijn aanbod te promoten bij zijn Leden

5 NADERE INFORMATIE OVER KLANTENWERVING EN MARKETING

De CIVB gebruikt bepaalde persoonsgegevens om u per mail, post en via de sociale media of websites van derden gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen. 

Overeenkomstig de regels betreffende klantenwerving als bedoeld in richtlijn 200/58/EG van 12 juli 2002 en artikel L.34-5 van het Wetboek van elektronische post, wordt bij de aanmaak van uw Account uw aparte toestemming vergaard voor elektronische marketing door de CIVB voor: (i) het ontvangen van de aanbiedingen van de CIVB via elektronische weg en (ii) het ontvangen van aanbiedingen van de partners van de CIVB aan wie uw contactgegevens kunnen worden doorgegeven. 

De CIVB stuurt u in principe geen gepersonaliseerde aanbiedingen als u hiervoor niet specifiek toestemming heeft gegeven. 

Wij kunnen u echter in twee gevallen wel gepersonaliseerde aanbiedingen toesturen ingevolge deze regels en zonder uw toestemming: (i) als u een Bestelling plaats via de Site en de marketing heeft betrekking op diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die wij u geleverd hebben en (ii) als u een zakenklant bent en de marketing houdt verband met uw beroep.

In dat geval kunnen wij u een gepersonaliseerde aanbieding toesturen betreffende analoge producten of diensten. Dit kunnen onder meer promotieaanbiedingen in verband met de EVB zijn.

6 DE GEADRESSEERDEN VAN UW PERSOONS GEGEVENS

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgestuurd naar derden of toeleveranciers van de CIVB. 

6.1 Derden

Derden zijn personen van buiten de CIVB die uw persoonsgegevens doorgegeven krijgen en die optreden voor eigen rekening. 

Hieronder vallen in het bijzonder de handelspartners van de CIVB, die uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen krijgen als u hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven bij de aanmaak van uw Account door het corresponderende vakje op de Site aan te kruisen.

6.2 Toeleveranciers

De CIVB doet tevens een beroep op een aantal toeleveranciers in de zin van de Regelgeving, waaronder:

 • De Cursusleiders: als de Cursusleiders een Cursus geven, worden bepaalde persoonsgegevens van u die nodig zijn voor het organiseren van de Cursussen, aan hen doorgegeven. 
 • Betalingsdienstverleners: de CIVB zet dienstverleners in die beschikken over de nodige toestemmingen en vergunningen voor het kapitaal- en betalingsbeheer op de Site. Al naar gelang het gebruik kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan firma Stripe.
 • De dienstverleners die ons oplossingen bieden om het beheer van onze relatie met de Gebruikers te vereenvoudigen: om de klantrelatie met de Leden of onze relatie met de Cursusleiders te beheren, gebruiken wij een aantal softwareprogramma’s (bijvoorbeeld “CRM”-software, klantrelatie-software) waarmee wij het beheer van deze relatie kunnen vereenvoudigen en efficiënter maken (in het bijzonder op het gebied van het toezenden van promotiemails, klachtenbeheer, beheer van de reviews van de Leden enz.). 
 • De dienstverleners die ons helpen onze dienst te verlenen: wij maken gebruik van dienstverleners om het onderhoud en de technische ontwikkeling van de Site te verzorgen, en een dienstverlener om het verzenden van de Bestellingen te beheren. In dat kader kunnen ook bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven.

Uw persoonsgegevens kunnen dus worden doorgegeven aan derde bedrijven, maar dit geschiedt in het kader van het gebruik van IT-tools of de door de derde dienstverleners verstrekte dienstverlening. 

De CIVB heeft organisatorische en contractuele maatregelen ingesteld om zich ervan te verzekeren dat deze derden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, de Regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een verwerkingscontract inzake persoonsgegevens afgesloten met elk van onze cursusleiders.

7 BEWAARDUUR VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken de persoonsgegevens van de Gebruikers tijdens de hele duur van de relatie die zij onderhouden met de CIVB. 

Wat betreft de Leden: wij verwerken uw persoonsgegevens zolang uw Account actief is en u Bestellingen plaatst. Wat betreft de Cursusleiders: wij verwerken uw gegevens zolang de dienstverleningsovereenkomst en de algemene gebruiksvoorwaarden die wij hebben afgesloten van kracht zijn.

Pas aan het einde van onze relatie passen wij een bewaarbeleid van uw persoonsgegevens toe. 

Onze relatie kan concreet beëindigd worden door de volgende gebeurtenissen:

 • Voor de Cursusleiders: de dienstverleningsovereenkomst en de algemene gebruiksvoorwaarden die u aan de CIVB binden, zijn opgezegd.
 • Voor de Leden: u geeft uitdrukkelijk aan dat u de Algemene Gebruiksvoorwaarden wilt opzeggen, of u vraagt om verwijdering van uw Account en alle daarmee verbonden persoonsgegevens, of uw Account is gedurende drie jaar inactief.

Te rekenen vanaf het einde van onze relatie bewaren wij de persoonsgegevens gedurende vijf jaar.

VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS

De CIVB stelt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen in om de rechten en vrijheden van de Gebruikers te garanderen, in het bijzonder door de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, verlies, vervalsing en ongeoorloofde verspreiding van doorgegeven, bewaarde of anderszins bewerkte persoonsgegevens.

De CIVB heeft een robuust veiligheidssysteem ingesteld om de grootste veiligheid van de verzamelde gegevens te waarborgen en schending van de gegevens te detecteren. Dit omvat de fysieke veiligheid van de gebouwen die onze systemen herbergen, de veiligheid van het IT-systeem om externe toegang tot uw gegevens te beletten en het hebben van beveiligde back-ups van uw gegevens. 

Als de CIVB een beroep doet op toeleveranciers, verzekert deze zich ervan dat zij de Regelgeving in verband met persoonsgegevens naleven.

9 UW RECHTEN EN DE UITOEFENING HIERVAN

9.1 Uw rechten

Overeenkomstig de Regelgeving beschikt u over een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens. Dit zijn de belangrijkste:

 • Recht op toegang: u hebt het recht te weten over welke persoonsgegevens betreffende u de CIVB beschikt en hiervan een afschrift te krijgen.
 • Recht op rectificatie en wissing: u hebt het recht te vragen om onjuiste of verouderde persoonsgegevens betreffende u te rectificeren en om deze te laten verwijderen.
 • Recht op verzet en beperking van de verwerking: u hebt het recht u te verzetten tegen de wijze waarop de CIVB uw persoonsgegevens verwerkt of te vragen om beperking hiervan voor zover zulks mogelijk is, onder voorbehoud van dwingende gerechtvaardigde redenen die de CIVB kan aantonen om uw gegevens te blijven verwerken. 
 • Recht op verzet betreffende klantenwerving: u kunt u verzetten tegen het ontvangen van marketingberichten op het moment van aanmaak van uw Account (door het overeenkomstige vakje aan te kruisen in de aanmaakprocedure van uw Account, door te klikken op de link van afmelding die aanwezig is in elke e-mail of via de Account of door contact met ons op te nemen via bovenstaand contactadres). Wanneer de Gebruiker zijn recht op verzet tegen marketingprofilering uitoefent, wordt hij geïnformeerd dat hij handelsaanbiedingen blijft ontvangen, maar dit zijn geen specifiek op hem en zijn interesses gerichte aanbiedingen meer.
 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt vragen aan InMemori om u de u betreffende gegevens toe te sturen in een georganiseerd en gewoonlijk gebruikt formaat dat leesbaar is door een machine, om ze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, onder voorbehoud dat zulks mogelijk is.
 • Het indienen van een klacht bij een controleautoriteit: u kunt contact opnemen met een autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens als u meent dat de CIVB de Regelgeving niet in acht heeft genomen. In Frankrijk kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met de CNIL via diens website: https://cnil.fr 
 • Het recht te beslissen over wat er gebeurt met de gegevens na uw dood: u kunt algemene of bijzondere richtlijnen formuleren inzake het bewaren, wissen en doorgeven van uw persoonsgegevens. 

9.2 De uitoefening van uw rechten

De uitoefening van uw rechten is niet onbeperkt (wij hebben het recht niet te antwoorden op kennelijk ongefundeerde of excessieve verzoeken) en voor elk recht gelden voorwaarden die zijn opgelegd door de Regelgeving. 

Voor de meeste rechten waarover u beschikt gelden een aantal dezelfde voorwaarden. U dient deze na te leven bij elk van uw verzoeken. Ten aanzien hiervan informeren wij u over het volgende: 

 • Uw identiteit: telkens wanneer u een evrzoek indient, moet u uw identiteit aantonen en aangeven op welk adres de CIVB u een antwoord moet doen toekomen (behalve indien u een e-mail verstuurt, in welk geval wij ons antwoord verzenden naar het adres van verzending). Het is een elementaire vereiste waardoor verhinderd wordt dat uw persoonsgegevens worden verspreid aan derden. Wij stellen u in kennis dat wij het recht hebben aanvullende informatie te vragen als wij twijfel hebben over uw identiteit. De rechten betreffende uw gegevens zijn strikt persoonlijk, maar als u wenst dat een derde ze uitoefent uit naam van u, moet u een machtiging aantonen alsmede uw identiteit en de identiteit van de gemachtigde. 
 • Antwoordtermijn: De CIVB geeft binnen een redelijke termijn antwoord, die wij in principe ramen op een maand. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken dat u indient. 
 • Kosteloosheid: het uitoefenen van uw rechten is in principe gratis. Wij kunnen u echter vragen om een bijdrage in bepaalde kosten als uw verzoeken hoge kosten voor ons inhouden, in het bijzonder wanneer u meerdere kopieën vraagt van de informatie die wij u doorgeven. 

Naast deze algemene regels kan de uitoefening van uw rechten worden beperkt vanwege voorwaarden die van toepassing zijn op de uitoefening van een bepaald recht. 

Zo kan bijvoorbeeld het recht op wissen als bedoeld in artikel 17 van de AVG (ook genoemd “recht op vergetelheid”) slechts worden uitgeoefend in bepaalde, nauw omschreven situaties (in bepaalde gevallen staat dit recht open), in tegenstelling tot bijvoorbeeld het recht op toegang, dat een grotere reikwijdte heeft (maar waarvoor ook voorwaarden gelden). 

In ieder geval worden de voorwaarden die gelden voor elk recht bestudeerd bij elk verzoek en wij zetten ons in om u een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.

10 DE FUNCTIONARIS VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONS GEGEVENS BIJ DE CIVB

De binnen de CIVB benoemde functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens heeft tot taak toe te zien op de naleving van de Regelgeving en de in dit beleid beschreven regels.

Hij ziet er in het bijzonder op toe een in het bedrijf gehanteerd register van de verwerkingen van de persoonsgegevens op te stellen en zich te verzekeren dat dit voldoet aan de regelgeving en wijzigingen hiervan.

Hij zorgt voor een bewustwording van de teams en beantwoordt de Gebruikers die hun rechten willen uitoefenen inzake de door de CIVB verzamelde persoonsgegevens.

Voor vragen over dit geheimhoudingsbeleid en voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres: dpo@vins-bordeaux.fr 

X

Weet je zeker dat je je cursus wilt annuleren?

Ja

Nee

X

Are you sure you want to cancel your session?

Ja

Nee

X

Weet u zeker dat u uw cursus wilt beëindigen?

Yes

No