Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden

Voorwoord

De Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (“CIVB” – Interprofessionele raad van de Bordeauxwijnen) is een instelling die is opgericht bij de wet van 18 augustus 1948 als gewijzigd bij decreet 2016-915 van 4 juli 2016. Eén van de activiteiten van de CIVB is het runnen van de Ecole du Vin de Bordeaux (de “EVB” – Wijnschool van Bordeaux).

Om de EVB en de diversiteit van de Bordeauxwijnen te promoten, heeft de CIVB een website in het leven geroepen die toegankelijk is voor iedereen via het internetadres www.ecoleduvindebordeaux.com (de “Site”), waar (i) geïnteresseerden zich kunnen opgeven voor cursussen van partners van de EVB, (ii) geïnteresseerden in contact kunnen worden gebracht met erkende cursusleiders om zich op te geven voor hun cursussen en (iii) producten kunnen worden gekocht die verband houden met de EVB en Bordeauxwijnen.

De op de Site aangeboden cursussen worden verzorgd door partners van de EVB of erkende derde cursusleiders.

Artikel 1: Definities

De volgende definities zijn van toepassing op deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden (de “AGV”):

 • Begunstigde: duidt elke persoon aan die houder is van een cadeaubon voor een Cursus, die hij/zij cadeau heeft gekregen van een Lid. 
 • CIVB: duidt de Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, de operator van de Site, aan.
 • Bestelling: duidt de aankoop van één of meerdere Producten, Cursussen en/of cadeaubonnen op de Site aan. 
 • Account: duidt de door het Lid aangemaakte eigen ruimte aan. 
 • Levertijd: duidt de periode aan tussen de Bevestiging van de Bestelling en de Leverdatum van de Bestelling aan het Lid of de Begunstigde. 
 • E-shop: duidt de module van de Site aan waarop de CIVB verschillende producten te koop aanbiedt die verband houden met Bordeauxwijn.
 • EVB: duidt de Ecole du Vin de Bordeaux (Wijnschool van Bordeaux) aan. 
 • Erkende Cursusleider(s): duidt de zelfstandige(n) aan die op wettige wijze beroep uitoefent/uitoefenen in Frankrijk of daarbuiten, gekwalificeerd is/zijn door de Site en via de Site één of meerdere Derde Cursussen aan de Leden aanbiedt/aanbieden.
 • EVB-Cursusleider(s): duidt een Cursusleider aan die partner is van de EVB en die in opdracht van de CIVB één of meerdere EVB-cursussen verzorgt.
 • Cursus(sen): verwijst zowel naar de EVB-Cursussen als naar de Derde Cursussen die aangeboden worden op de Site en waarvoor Leden zich kunnen opgeven.
 • EVB-Cursus(sen): verwijst naar de Cursus(sen) die, onder het merk EVB, verzorgd wordt/worden door de EVB-Cursusleider(s) en waarvoor Leden zich kunnen opgeven. 
 • Derde Cursus(sen): verwijst naar de Cursus(sen) op de Site die verzorgd worden door de Erkende Cursusleiders op de Site. De Site fungeert hierbij als platform waar Leden in contact kunnen komen met deze Cursusleiders en zich kunnen opgeven voor de Cursussen.
 • Bestelkosten: duidt de kosten aan die de CIVB gemaakt heeft om het Product af te leveren op het door het Lid opgegeven afleveradres. 
 • Levering: verwijst naar de verzending van het Product of de cadeaubon aan het Lid. 
 • Lid: duidt de Gebruiker aan die een Account op de Site heeft aangemaakt.
 • Bestelwijze: duidt elke bestelwijze aan die aangeboden wordt op de Site op het moment dat er Producten of Cadeaubonnen worden besteld. 
 • Prijs: duidt de waarde per stuk aan van een Product, Cursus of cadeaubon, inclusief btw, exclusief Bestelkosten. 
 • Definitieve Prijs: duidt de Prijs aan waaraan de eventuele Bestelkosten zijn toegevoegd. 
 • Product: duidt de artikelen aan die te koop zijn in de E-shop (promotieartikelen van Bordeauxwijnen, Cadeaubonnen). 
 • Site: duidt de Site aan die toegankelijk is via het internetadres www.ecoleduvindebordeaux.com, geëxploiteerd door de CIVB.
 • Gebruiker: duidt elke persoon aan die de Site bezoekt, zowel Leden als bezoekers van de Site. 

Artikel 2: Doel en draagwijdte van de AGV

De CIVB exploiteert de Site waarmee geïnteresseerden zich kunnen opgeven voor Cursussen over Bordeauxwijnen en producten kunnen kopen die de Bordeauxwijnen en hun diversiteit promoten.

Het doel van de AGV is de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de Site te definiëren, alsmede de respectievelijke rechten en plichten van de Gebruikers en de CIVB.

Deze AGV zijn van toepassing op elke via de Site tot stand gekomen verkoop van Producten en/of Cursussen en/of cadeaubonnen. 

Voordat de Gebruiker de aanmaak van zijn Account bevestigt, verplicht hij zich ertoe de AGV te lezen en hiermee in te stemmen door op “Aanvaarden” te klikken. Bevestiging van de aanmaak van een Account houdt dus aanvaarding van deze AGV in zonder beperking noch voorbehoud.

Artikel 3: Inwerkingtreding, duur en wijziging van de AGV

3.1 Inwerkingtreding en duur van de AGV

De AGV worden voor onbeperkte duur afgesloten en treden in werking vanaf de aanvaarding door de Gebruiker.

De Gebruiker en de CIVB kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding een einde maken aan de AGV d.m.v. kennisgeving per e-mail. 

De opzegging van de AGV wordt onmiddellijk van kracht op voorwaarde dat de eerder aangegane verbintenissen volledig worden uitgevoerd, in het bijzonder dat de bestelde Cursussen, Producten of cadeaubonnen worden betaald. Vanaf de opzegging van de AGV heeft het Lid geen toegang meer tot zijn Account. 

3.2 Wijziging van de AGV

Om de werking en de kwaliteit van de Site te verbeteren, kan de CIVB de functionaliteiten en kenmerken van de Site wijzigen.

De CIVB kan de AGV betreffende de technische aspecten van de Site  eenzijdig wijzigen aangezien dit geen prijsverhoging of aantasting van de kwaliteit tot gevolg heeft en de Gebruiker in de AGV heeft kunnen kennisnemen van de kenmerken waarvan hij zijn verbintenis afhankelijk heeft gesteld. 

Voor de andere wijzigingen van de AGV geldt dat de CIVB de Gebruiker hiervan op elke mogelijke wijze minstens een week voordat ze in werking treden, in kennis stelt.

Indien de Gebruiker in deze termijn geen bezwaar maakt, worden de wijzigingen beschouwd als te zijn gelezen en aanvaard. In geval van bezwaar of weigering van de wijzigingen worden de AGV onmiddellijk opgezegd en mag de Gebruiker de Site niet langer gebruiken, behalve om eerder aangegane verbintenissen uit te voeren, in het bijzonder het betalen van de Bestellingen.

Artikel 4: Aanmaak en werking van de Account 

Om zich op te geven voor de Cursussen en/of een aankoop te doen in de E-Shop, moet de Gebruiker een Account aanmaken.

De Gebruiker moet meerderjarig zijn om een Account te kunnen aanmaken. De vereiste meerderjarigheid is die van het nationale recht dat van toepassing is op de Gebruiker.

Bij het inloggen op zijn Account geeft de Gebruiker de informatie op die noodzakelijk is voor het aanmaken van de Account. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle verplichte informatie te verstrekken en garandeert dat alle in het inschrijvingsformulier verstrekte informatie juist, ondubbelzinnig en niet misleidend is. Onvolledige inschrijvingen worden niet in aanmerking genomen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe onmiddellijk de informatie op de Account bij te werken indien hierin wijzigingen optreden.

Bij aanmaak van de Account kiest de Gebruiker een e-mailadres dat hij gebruikt als login en een wachtwoord waarmee hij kan inloggen.

Om de aanmaak van zijn Account af te ronden dient de Gebruiker ook de AGV te aanvaarden. De Gebruiker heeft de keuze de AGV te aanvaarden of te weigeren.

Zodra de Gebruiker de AGV aanvaardt, ontvangt hij een e-mailbericht waarin de aanmaak van de Account wordt bevestigd.

Artikel 5: Producten en/of Cursussen en/of Cadeaubonnen bestellen

5.1. Producten bestellen

De Producten zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt voor het gebruik van alcohol in de zin van het nationale recht dat op hen van toepassing is.

Het Lid selecteert het/de Product(en) naar keuze alsmede de hoeveelheid en doet ze in zijn winkelmandje. 

Om de Bestelling af te ronden moet het Lid een Leverwijze kiezen zodat de Bestelkosten kunnen worden toegevoegd aan de Definitieve Prijs. Daarna kan hij zijn Bestelling bevestigen na eerst de AGV te hebben aanvaard, en overgaan tot betaling. 

Als de Bestelling bevestigd is, ontvangt het Lid onverwijld per e-mail een bevestiging dat de betaling van de Bestelling aanvaard is. 

Om te profiteren van een voordeeltarief heeft het Lid de mogelijkheid een promotiecode en/of cadeauboncode toe te voegen in het hiertoe bestemde vakje in het winkelmandje. 

De CIVB verbindt zich ertoe de Bestelling na te komen voor zover de Producten voorradig zijn. Indien de Producten niet voorradig zijn, verbindt de CIVB zich ertoe het Lid hiervan in kennis te stellen. 

De CIVB behoudt zich het recht voor de Bestelling te weigeren indien deze abnormaal is of met kwade wil geplaatst is, dan wel om een andere geldige reden, in het bijzonder wanneer er een geschil met het Lid bestaat inzake de betaling van een eerdere bestelling.

5.2. EVB-Cursussen bestellen

De EVB-Cursussen zijn uitsluitend toegankelijk voor meerderjarige personen in de zin van het nationale recht dat op hen van toepassing is.

Het Lid selecteert de EVB-Cursus naar keuze op de Site en geeft zijn identiteit op. Het Lid wordt vervolgens verzocht aan te geven of hij recht heeft op een voordeeltarief.

Daarna moet hij zijn Bestelling bevestigen na eerst de AGV te hebben aanvaard, en overgaan tot betaling. 

De CIVB verbindt zich ertoe de Bestelling na te komen voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Indien er geen plaatsen beschikbaar zijn, verbindt de CIVB zich ertoe het Lid hiervan in kennis te stellen. 

Het Lid ontvangt na afloop van de transactie een mail op het adres dat hij heeft opgegeven bij aanmaak van zijn Account, waarin zijn reservering wordt bevestigd.

5.3. Derde Cursussen bestellen

De Derde Cursussen zijn uitsluitend toegankelijk voor meerderjarige personen in de zin van het nationale recht dat op hen van toepassing is. 

Het Lid selecteert de Derde Cursus naar keuze op de Site en geeft zijn identiteit op. 

Daarna moet hij zijn Bestelling bevestigen na eerst de AGV te hebben aanvaard, en overgaan tot betaling. 

Het Lid ontvangt dan een mail op het adres dat hij heeft opgegeven bij aanmaak van zijn Account, waarin zijn reservering wordt bevestigd.

5.4 Bestelling van cadeaubonnen 

Het Lid selecteert de optie “Cadeaux” op de Site en daarna kiest hij de Cursus die hij in de vorm van cadeaubon aan de Begunstigde wenst te geven. 

Het Lid geeft vervolgens op hoeveel cadeaubonnen hij wenst te kopen.

Het Lid kan kiezen voor de optie gratis toezending van een e-cadeaubon of toezending van een papieren cadeaubon.  In dat laatste geval dient het Lid verzendkosten te betalen.  Daarna gaat het Lid over tot betaling van de Definitieve Prijs van de cadeaubon(nen). 

Het Lid ontvangt dan een bevestiging van de Bestelling per e-mail. Het Lid ontvangt tevens de cadeaubon (e-cadeaubon of papieren cadeaubon), die hij vervolgens zelf aan de Begunstigde geeft.

Artikel 6: Bedenktijd

Het Lid heeft een bedenktijd van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de bevestiging van zijn Bestelling.

Tijdens deze bedenktijd kan hij zijn bestelling annuleren door een e-mail te sturen aan de EVB op het volgende adres: ecole@vins-bordeaux.fr.

Het Lid wordt binnen veertien (14) dagen na uitoefening van dit recht terugbetaald.

Reserveringen van een onlinecursus zijn definitief. Onlinecursussen worden niet vergoed en kunnen niet worden uitgesteld.

Artikel 7: Financiële voorwaarden

7.1 Financiële voorwaarden m.b.t. de Producten, Cursussen en Cadeaubonnen

De Prijs van de op de Site verkochte Producten, EVB-Cursussen en Cadeaubonnen wordt respectievelijk aangegeven per artikel en referentiecode of per dienstverlening en referentiecode. 

Op het moment waarop de Bestelling wordt bevestigd, is de te betalen prijs de Definitieve Prijs. 

De betaling van de Definitieve Prijs geschiedt d.m.v. één van volgende betaalwijzen: 

 • Voor leden woonachtig in Frankrijk: creditcard 
 • Voor leden woonachtig buiten Frankrijk: creditcard 

Hiertoe bevestigt het Lid dat hij houder is van de te debiteren creditcard en dat de naam die op de creditcard staat inderdaad zijn naam is. Het Lid geeft de zestien cijfers en de vervaldatum van zijn creditcard op en in voorkomend geval de cijfers van de CVC-code. 

Indien de Definitieve Prijs niet afgeschreven kan worden, wordt de Bestelling geannuleerd en is de verkoop van rechtswege ontbonden. 

Door de informatie met betrekking tot zijn creditcard door te geven, geeft het Lid de CIVB en/of de Erkende Cursusleiders toestemming om het bedrag dat overeenkomt met de Definitieve Prijs van zijn creditcard te debiteren. 

7.2 Specifieke financiële voorwaarden m.b.t. Derde Cursussen

Voor het beheer van de geldstromen m.b.t. de Derde Cursussen doet de CIVB als operator van een onlineplatform een beroep op de service “Stripe Connect” van de vennootschap Stripe, een erkende betaalinstelling.

Stripe biedt een oplossing voor het beheer van de betaalstromen tussen de Leden, de CIVB en de Erkende Cursusleiders, die elk beschikken over een betaalrekening. De betaalrekeningen en de betalingsverrichtingen worden beheerd door Stripe.

De betalingen van de Gebruikers voor de Derde Cursussen worden ontvangen door Stripe en op een tegoedrekening geplaatst. Op basis van de verschillende juridische documenten, in het bijzonder de AGV Gebruikers en de AGV Erkende Cursusleiders, zet Stripe de bedragen op de verschillende betaalrekeningen die geopend zijn voor de Erkende Cursusleiders en de CIVB. Daarna kunnen zij deze bedragen op hun eigen bankrekening ontvangen.

Artikel 8: Levering van de Producten 

Het Lid ontvangt per e-mail een bevestiging dat de Bestelling verzonden is. 

De Levertermijnen van de Producten staan vermeld op de Site en kunnen variëren al naar gelang het voorradig zijn van de bestelde Producten. 

De Levertermijnen staan vermeld in aantal werkdagen en komen overeen met de gemiddelde termijnen voor het klaarmaken en verzenden van de Bestelling. 

De Levertermijnen gaan in vanaf de bevestiging van de Bestelling door de CIVB en worden ter informatie gegeven. 

In geval van verlate levering is de Bestelling niet geannuleerd. In dat geval stelt de CIVB het Lid per e-mail in kennis dat de Bestelling met vertraging wordt geleverd. Het Lid kan dan beslissen om de Bestelling te annuleren via “mes commandes”, toegankelijk via zijn Account. 

Indien de Bestelling nog niet verzonden is wanneer de CIVB het annuleringsbericht van het Lid ontvangt, wordt de Levering geblokkeerd en worden de eventueel van zijn rekening afgeschreven kosten aan hem terugbetaald binnen veertien dagen na ontvangst van het annuleringsbericht. Indien de Bestelling reeds verzonden is wanneer de CIVB het annuleringsbericht ontvangt, kan het Lid nog annuleren door het pakket te weigeren of dit binnen veertien dagen retour te zenden. De CIVB vergoedt dan de afgeschreven bedragen.

Artikel 9: Gebruik van promotiecodes en cadeauboncodes 

Om een Cursus te reserveren die een Begunstigde cadeau heeft gekregen, moet deze zich op de Site inschrijven als Lid. Daarna moet hij naar de rubriek “Cours” op de Site gaan door te klikken op “S’inscrire” en zich identificeren als Lid. 

Daarna krijgt hij toegang tot de betaling van de Cursus. In deze etappe moet de Begunstigde de promotiecode en/of cadeauboncode die hij per e-mail heeft ontvangen of die aangegeven staat op de papieren cadeaubon, invullen in het veld “J’ai un code promotionnel ou un code/bon cadeau”. Na bevestiging wordt de waarde van de promotiecode en/of cadeauboncode afgetrokken van de Cursusprijs. 

De Begunstigde ontvangt daarna een e-mail waarin bevestigd wordt dat zijn reservering voor de Cursus in aanmerking is genomen.

Artikel 10: Cursussen annuleren 

10.1. EVB-Cursussen annuleren 

De CIVB behoudt zich het recht voor een EVB-Cursus te annuleren wanneer het aantal inschrijvingen onvoldoende is, dat wil zeggen wanneer het aantal Bestellingen voor de desbetreffende Cursus minder dan 60% bedraagt van het aantal voor de Cursus beschikbare plaatsen.

De CIVB kan tevens een EVB-Cursus annuleren in geval van een onverwachte, onvoorspelbare of onoverkomelijke gebeurtenis, zoals het niet-beschikbaar zijn van een EVB-Cursusleider vanwege ziekte.

Indien de EVB-Cursus wordt geannuleerd door de CIVB, krijgt het Lid zijn volledige Bestelling vergoed. Om een nieuwe EVB-Cursus te reserveren moet het Lid een nieuwe Bestelling plaatsen. 

Indien een Lid meer dan vijftien dagen voorafgaand aan de EVB-Cursus waarvoor hij is ingeschreven, annuleert, krijgt hij zijn volledige Bestelling vergoed. Om een nieuwe EVB-Cursus te reserveren moet het Lid een nieuwe Bestelling plaatsen. 

Als het Lid binnen minder dan vijftien dagen voorafgaand aan de EVB-Cursus annuleert, blijft het volledige bedrag behouden door de CIVB. Het bedrag kan niet overgedragen worden naar een ander product. 

In geval van gedeeltelijke deelname aan een EVB-Cursus is geen enkele vergoeding mogelijk.

10.2. Derde Cursussen annuleren

Indien de Erkende Cursusleider de Derde Cursus annuleert, wordt het Lid per mail van deze annulering in kennis gesteld door de Erkende Cursusleider indien de annulering meer dan 24 uur voor aanvang van de Derde Cursus geschiedt, en per mail en telefonisch indien de annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de Derde Cursus geschiedt.

In dat geval wordt de Derde Cursus binnen zestig (60) dagen volgend op de annulering vergoed. 

Indien het lid zijn deelname aan de Derde Cursus annuleert, geschiedt vergoeding van de Derde Cursus binnen zestig (60) dagen volgend op de annulering indien tot uiterlijk vijftien (15) dagen voor aanvang van de Derde Cursus wordt geannuleerd. Bij annulering minder dan vijftien (15) dagen voor aanvang van de Derde Cursus, blijft de betaling van de Derde Cursus behouden door de Erkende Cursusleider.

Artikel 11: Beoordeling van de Cursus 

Na elke Cursus wordt een vragenlijst toegezonden aan alle Leden die deelgenomen hebben aan de Cursus, waarmee zij de mogelijkheid hebben de kwaliteit van de Cursus te beoordelen aan de hand van verschillende criteria. 

Door middel van deze beoordeling kan een cijfer van 1 tot 5 worden toegekend, dat zichtbaar zal zijn op de Site, maar de meningen van de Leden zullen niet zichtbaar zijn op de Site. Sommige meningen kunnen worden geselecteerd voor promotiedoeleinden van de Site. Het Lid geeft toestemming voor de publicatie van zijn mening wanneer hij zijn mening bevestigt.

Artikel 12: Alcoholgebruik

In het kader van de Cursussen krijgen de Leden Bordeauxwijnen te drinken. De CIVB vestigt de aandacht van de Leden op de risico’s in verband met alcoholgebruik voor personen die een medische behandeling volgen en voor bestuurders van voertuigen, en benadrukt tevens dat de verkeersregels nageleefd dienen te worden. 

Artikel 13: Intellectuele eigendom

De Site en elk van de samenstellende delen hiervan, onder andere, doch niet beperkt tot, de programma’s, structuren, infrastructuren, databases en contents van ongeacht welke aard (teksten, afbeeldingen, visuals, logo’s, merken enz.), geëxploiteerd door de CIVB, worden beschermd door alle van kracht zijnde intellectuele eigendomsrechten. 

Elke Gebruiker erkent en is het ermee eens dat de Site en alle samenstellende delen hiervan, met inbegrip van alle hiermee verbonden intellectuele eigendomsrechten, de exclusieve eigendom van de CIVB zijn.

Het, geheel of gedeeltelijk, reproduceren of weergeven van de Site of elk van de samenstellende delen zonder toestemming van de CIVB, is verboden.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de CIVB heeft de Gebruiker evenmin het recht om de Site en alle elementen die toebehoren aan de CIVB te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, afgeleide werken hiervan te creëren, te distribueren, hiervoor een licentie toe te kennen, te verkopen, over te dragen, in het openbaar te presenteren, door te geven, te verspreiden of op een andere wijze te exploiteren.

Artikel 14: Verbintenissen en aansprakelijkheid van de Gebruikers 

Elke Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat hij aansprakelijk is voor de toegang en het gebruik van zijn Account.

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe:

 • de geldende wetten en reglementen na te leven en de openbare orde, goede zeden of rechten van derden niet aan te tasten en geen enkele wettelijke of regelgevende bepaling te schenden;
 • aan geen enkele derde toestemming te geven zijn Account te gebruiken;
 • geen beledigende, onterende, denigrerende, lasterlijke of inbreukmakende contents te publiceren, dan wel contents die in strijd zijn met de goede zeden of die de openbare orde of rechten van een derde aantasten, of die de rechten, de reputatie en het image van de CIVB of een andere Gebruiker kunnen aantasten;
 • de Site niet op een andere frauduleuze wijze te gebruiken (bijvoorbeeld een valse Account of een valse identiteit) en/of om de belangen van de CIVB of een andere Gebruiker te schaden;
 • niet op ongeacht welke wijze zijn Account aan een derde over te dragen of af te staan;
 • aan de CIVB alle informatie te verstrekken die nodig is voor een goede uitvoering van zijn diensten en de juistheid hiervan te waarborgen;
 • de CIVB in kennis te stellen van complicaties van ongeacht welke aard of problemen met een andere Gebruiker of tijdens gebruik van het Platform, de Account en de Diensten.

De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat het volgende streng verboden is:

 • elk gedrag dat de continuïteit van de Site verbreekt, opschort, vertraagt of belemmert;
 • het binnendringen in de systemen van de CIVB of pogingen daartoe;
 • het onrechtmatig gebruik van systeemresources van de Account en de Site; 
 • acties die de digitale infrastructuren van de Site onevenredig belasten;
 • aantasting van de veiligheids- en authentificatiemaatregelen;
 • handelingen die de rechten en financiële, commerciële of morele belangen van de CIVB en de andere Gebruikers kunnen benadelen;
 • niet-naleving van de AGV;
 • het kopiëren en/of onrechtmatig gebruiken van de digitale infrastructuur van de CIVB;
 • meer in het algemeen elke praktijk die eruit bestaat de Site te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen.

Indien de Gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, kan de CIVB onmiddellijk de Account en de toegang tot de Site opschorten.

Artikel 15: Verbintenissen en aansprakelijkheid van de CIVB

De CIVB is niet aansprakelijk voor tijdelijke niet-toegankelijkheid tot de Site of de Account of problemen in verband met de toegang, indien deze voortkomen uit omstandigheden van buiten of overmacht of indien ze veroorzaakt worden door storingen in de telecommunicatienetwerken.

Indien de CIVB aansprakelijk kan worden gesteld, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de zekere, directe en voorspelbare schade. Voor schade voortvloeiend uit een verzuim van de CIVB, is de schadeloosstelling hiervan die de CIVB verschuldigd is aan de Gebruikers indien de CIVB rechtstreeks aansprakelijk is en zulks bewezen is, strikt beperkt tot de door de Gebruiker gedragen kosten. 

De Site kan links naar andere sites en/of applicaties bevatten die niet door de CIVB worden geëxploiteerd. De CIVB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud hiervan, die noch door de CIVB geverifieerd wordt noch goedgekeurd is.

De CIVB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de contents die gepubliceerd zijn door de Cursusleiders, in het bijzonder voor de inhoud van Derde Cursussen, waarvoor de aansprakelijkheid van de CIVB is beperkt tot de rol van operator van een onlineplatform.

De CIVB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de locaties en de kwaliteit van de geproefde wijnen.

Artikel 16: Persoonsgegevens 

De CIVB hecht groot belang aan de persoonsgegevens van de Gebruikers en de naleving van de toepasselijke regels, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVGB). 

Voor meer informatie over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door de CIVB kan de Gebruiker het geheimhoudingsbeleid van de CIVB op de Site raadplegen.

Artikel 17: Divers 

Indien één van de bepalingen van de AGV ongeldig verklaard zou worden naar aanleiding van een wijziging in de wet- of regelgeving of van een gerechtelijke beslissing, kan dit in geen geval de geldigheid van de andere bedingen en de naleving van de AGV aantasten.

De niet-uitoefening door de CIVB of een Gebruiker van de rechten die hem zijn erkend ingevolge de AGV vormt geen afstand van het recht zich hierop te beroepen.

Artikel 18: Regeling van geschillen

18.1 Toepasselijk recht

De AGV worden beheerst en uitgelegd door het Franse recht. 

18.2 Minnelijke schikking

Bij geschillen verbinden de Gebruikers en de CIVB zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken. Voor claims verbindt de Gebruiker zich ertoe per e-mail contact op te nemen met de CIVB op het volgende adres: support.ecole@vins-bordeaux.fr .

18.3 Bevoegde rechter

De Gebruikers en de CIVB verbinden zich ertoe geschillen of betwistingen met betrekking tot de geldigheid, uitlegging, uitvoering en/of verbreking van de AGV voor te leggen aan de gerechten van het ressort van het Gerechtshof te Bordeaux.

Geschillen met een Gebruiker die beroepsmatig handelt, worden voorgelegd aan de Tribunal de commerce [rechtbank van koophandel] te Bordeaux.

X

Weet je zeker dat je je cursus wilt annuleren?

Ja

Nee

X

Are you sure you want to cancel your session?

Ja

Nee

X

Weet u zeker dat u uw cursus wilt beëindigen?

Yes

No